Nagata Shachu, Yoshikazu & Yoko Fujimoto, Mitsue Kinjo (3)